Nederland

Super insecticide imidacloprid has dramatic impact on insect richness in and around water

Press release Utrecht University - May 2, 2013
Insect numbers have been declining in recent years. Research by Utrecht University has found a link between the super insecticide imidacloprid and a decline in abundance of insects and other invertebrates in surface-water. Scientists are ringing international alarm bells. “Stricter standards alone are not enough. This insecticide is so harmful and remains in the environment for so long that an international ban is definitely warranted.”

Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

[PERSBERICHT partij voor de dieren]
Neonicotinoïden brengen bijen in gevaar
Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

Den Haag, 16 januari 2012 - Na een jarenlange discussie over de oorzaken van bijensterfte concludeert ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit dat neonicotinoïden, een zeer giftig landbouwgif, een acuut en ernstig gevaar zijn voor de gezondheid van bijen. De Partij voor de Dieren wil dat deze middelen per direct van de markt worden gehaald.

Monitor Uitwintering Bijenvolken Nederland: 21,4% wintersterfte 2010/2011

Samenvatting: Aan de jaarlijkse monitor wintersterfte in 2011 is door 1541 Nederlandse imkers
deelgenomen. 22% van de ongeveer 7000 actieve Nederlandse imkers heeft de vragenlijst
ingevuld.

Tweede Kamer spreekt over landbouwgif en bijensterfte

Op dinsdag 13 september sprak de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte. Er werden moties ingediend die vragen om ondermeer:

  • [Ouwehand PvdD] de herbeoordeling van neonicotinoïden van het CTGB voor toetsing voor te leggen aan onafhankelijke onderzoekers;
  • [Van Gerven SP] onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruikvan gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden;
  • [Van Gerven SP] dat een onafhankelijke commissie van onder andere ethici en wetenschapsfilosofen onderzoek doet naar de onafhankelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de verwevenheid met het bedrijfsleven van het CTGB;
  • [Jacobi PvdA] onder regie van het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek op de vermeende effecten van imidacloprid op het zenuwstelsel van de mens;
  • [Koopmans CDA] de toelatingsprocedure voor landbouwgif zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken

Bij de stemming in de nacht van 15 op 16 september zijn al deze moties - met uitzondering van de motie Koopmans - verworpen.

Wilde bijen zelf herkennen met zoekkaartwildebijen.nl

Wilde bijenspecialist Dr. Arie Koster ontwikkelde een website met overzichtelijke zoekkaarten waarmee je zelf eenvoudig wilde bijen kunt herkennen. De zoekkaart voor wilde bijen geeft een overzicht van bijengeslachten. Bij ieder bijengeslacht is er een link naar meer informatie.

Beantwoording kamervragen over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

15 juli 2011
Betreft: Beantwoording vragen n.a.v. schriftelijk overleg VC EL&I inzake gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen en opmerkingen vanuit een aantal fracties n.a.v. een schriftelijk overleg over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte.

Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe

In opdracht van het Ministerie van LNV voerden EIS-Nederland en Alterra in 2010 een onderzoek uit naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld.

Aanpak achteruitgang wilde bestuivers - tussenrapportage

In het kader van het BIJ1 onderzoeksproject heeft Alterra een tussenrapportage uitgebracht over de achteruitgang van wilde bestuivers. In dit onderzoek is aan de hand van bloembezoek gegevens de relevantie van wilde bijen voor de bestuiving van gewassen in de Nederlandse landbouw onderzocht. Gebleken is dat het merendeel van de Nederlandse wilde bijensoorten relevant kan worden geacht voor de bestuiving van landbouwgewassen.

J. Scheper, M. Reemer en D. Kleijn, 2011, tussenrapportage aanpak achteruitgang wilde bestuivers (BIJ-1)

Inhoud syndiceren