Bezwaar Natuur en Milieu tegen toelating Imidacloprid niet ontvankelijk verklaard

Voorjaar 2007 heeft Stichting Natuur en Milieu twee bezwaarschriften ingediend bij het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (thans Ctgb)

• Het bezwaarschrift van de Stichting Natuur en Milieu tegen het – zoals door SNM verwoord – besluit van het CTB geen toepassing te geven aan artikel 25d, Bmw 1962, door niet over te gaan tot intrekking van de besluiten van 10 november en 22 december 2006 inzake de aanwijzing van actieve stoffen op grond van artikel 25d, Bmw 1962. Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk. Er is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar kan worden ingediend.

• 25 juni 2007 op het bezwaarschrift van de Stichting Natuur en Milieu tegen de besluiten van het CTB d.d. 1 maart 2007 tot verlenging van de toelating van een zestal middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid. Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van gronden.

De bezwaarschriften zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Bron: Ctb Nieuwsbrief Nr. 55, augustus 2007, pagina 6

Recent