Biodiversiteit in de Hoeksche Waard - Natuur en Akkerbouw zijn Bondgenoten

De landbouw is in de vorige eeuw in Nederland sterk gerationaliseerd: de perceelgrootte is sterk toegenomen, de variatie in gewassen en geteelde rassen is afgenomen en het aandeel onkruiden en andere niet-productieve vegetatie in het agrarische gebied is sterk teruggedrongen. Hiermee zijn onbedoeld de levensvoorwaarden voor veel insecten verslechterd, ook voor nuttige insecten, zoals bestuivers en natuurlijke vijanden van plagen. In de Hoeksche Waard werken boeren, natuurbeschermers en overheden samen bij het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit. Door de aanleg van akkerranden met bloeiende planten neemt de biodiversiteit toe en worden plaaginsecten binnen de perken gehouden. Hierdoor hoeven minder insecticiden te worden ingezet. Minister Verburg van LNV heeft 6 miljoen euro gereserveerd voor de verdere ontwikkeling en uitrol van zogenaamde FAB-randen (functionele agrobiodiversiteit).

In de studie van FAB (Functionele Agro Biodiversiteit) Hoeksche Waard werden in de delen van aardappel- en tarwepercelen waar selectieve bloemstroken zijn aangelegd, meer eieren en larven van zweefvliegen en gaasvliegen gevonden dan in de delen zonder bloemstroken. Dit vertaalde zich in 2006 ook in lagere aantallen bladluizen in de delen met bloemstroken. Insecticidebespuitingen konden in het hele FAB-studiegebied in drie jaren achterwege blijven. Het is de bedoeling dat dijktaluds, wegbermen, oevers van sloten en kreken en akkerranden een natuurlijker beheer krijgen. Deze helpen plagen in de akkers te onderdrukken.

Bronnen:
Biodiversiteit in de Hoeksche Waard
http://www.commissiehw.nl/quirkycms100/uploadedfiles/Biodiversiteit%20br...

PCJ van Rijn, FL Wäckers (2007) Entomologische Berichten 67(6): 217-221
http://home.medewerker.uva.nl/p.c.j.vanrijn/bestanden/VanRijn&Wackers%20...

Kamerbrief van minister Verburg over akkerrandenbeheer van 7 september 2009:
http://bijensterfte.nl/nl/node/126

Informatie over de zware belasting van het oppervlaktewater van de Hoeksche Waard met insecticiden:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/164

Verdere informatie:
http://www.west-vlaanderen.be/NL/Leefomgeving/proclam/Documents/H2%20AKK...

Recent