Kamervragen van het lid Polderman (SP) over Merit Turf in relatie met bijensterfte en vervuiling

Vragen van het lid Polderman (SP) over Merit Turf in relatie met bijensterfte en vervuiling van oppervlaktewater
Ingediend 14 juni 2010

1. Klopt het dat op 04-06-2010 heeft het Ctgb besloten Merit Turf imidacloprid (13321) toe te laten in openbare grasvegetatie en graszodenteelt, ter bestrijding van engerlingen en emelten http://www.ctb.agro.nl/?

2. Kunt u aangeven hoe dit besluit tot stand gekomen is en in welke mate u betrokken bent geweest bij dit besluit?

3. Klopt het dat Imidacloprid op nummer 1 staat in de toptien van meest norm-overschrijdende stoffen bij metingen in oppervlaktewater?

4. Is dit toelatingsbesluit niet contrair met de eerdere antwoorden van de Minister van LNV op Kamervragen (vraagnr. 2010Z04210) van mw. Thieme van de PvdD, waarin geantwoord wordt dat verdere toename van Imidacloprid in het oppervlaktewater niet toelaatbaar is, en dat het CTGB moet bezien of op termijn het middel verder beperkt dan wel verboden zal moeten worden?

5. Bent u het ermee eens dat vervuiling van oppervlaktewater door dit Ctgb besluit alleen maar erger wordt?

6. Vindt u dit in lijn met het voorzorgbeginsel en met zorgvuldig beleid, mede gezien het feit dat Imidacloprid wordt verdacht als oorzaak voor massale bijensterfte?

7. Welke mogelijkheden zijn er om het besluit terug te draaien? Bent u bereid het besluit terug te draaien? Zo nee waarom niet? Zo ja: wanneer?

8. Volgens www.bijensterfte.nl (http://www.bijensterfte.nl/nl/node/309) bevat Merit Turfbevat 5 gram imidacloprid per kg. Producent Bayer doet de aanbeveling om tot 30 kg per ha hiervan te gebruiken ofwel 1,5 kilo per 500 vierkante meter. Omgerekend is 1,5 kg Merit turf per 500 vierkante meter 15 milligram werkzame stof per vierkante meter behandeld grasveld. Een vierkante meter behandeld openbaar gras heeft daarmee theoretisch genoeg gif om ruim vier miljoen bijen van een dodelijke dosis te voorzien. Een dosis van ruim drie miljardste deel imidacloprid is acuut dodelijk voor een honingbij. Verder zou de stof infectieziekten van bijen bevorderen. Aldus de site. Klopt deze informatie en hoe is uw inschatting van de grootte van het risico? Hoe duidt u deze informatie en hoe duidt u het risico van Merit Turf voor bijensterfte gelet op de ernst van de mogelijke gevolgen en de kans dat dit middel inderdaad bijensterfte veroorzaakt? Waarom beoordeelt u dit al dan niet als een acceptabel risico? Wat en voor wie zijn de baten die u tegenover dit risico plaatst?

9. Zou de toelating na invoering van de nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in uw inzien anders of beter verlopen zijn?

10. Hoe zou in uw mening de nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden aangepast moeten worden om te zorgen dat er minder risico’s worden genomen met drinkwaterkwaliteit, milieu, volksgezondheid en bijensterfte?

Recent