Kamervragen Jansen (SP) inzake imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over imidacloprid en thiacloprid in relatie tot bijensterfte (Ingezonden 2 augustus 2010)

1.
Onderschrijft u de conclusie van toxicoloog Henk Tennekes 1) dat in de praktijk imidacloprid en thiacloprid veel langzamer worden afgebroken dan gedacht, dat zij daardoor langer schadelijk blijven voor bijen en bovendien al schadelijk blijken bij een minimale hoeveelheid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke vervolgacties, zoals een herziening van het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, acht u noodzakelijk?

2.
Heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij zijn besluit van 4 juni 2010 om Merit Turf (met als actief bestanddeel imidacloprid) toe te laten in openbare grasvegetatie en graszodenteelt het onderzoek van Tennekes meegenomen in zijn afweging? Zo neen, bent u bereid het Ctgb te vragen deze toelating op grond van deze nieuwe bevindingen van toxicoloog Tennekes in te trekken en de behandeling van de aanvraag op te schorten tot na de afronding van het grote onderzoek naar de bijensterfte in 23 landen van het Centrum voor Bijenonderzoek? Zo ja: waarom is dan toch tot toelating besloten?

1) Agrarisch Dagblad, 29 juli, pag. 11 "Middelen schadelijker voor bijen dan gedacht"

Voordracht van Henk Tennekes van 16 september 2010 in Castel San Pietro Terme (Bologna), Italië:
http://www.informamiele.it/images/stories/interventi_abstract/TENNEKES%2...

Recent