Antwoord Minister op Kamervragen over het Italiaanse verbod op neonicotinoïden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamervragen over het Italiaanse verbod op neonicotinoïden

24 september 2009 - kamerstuk

Kamerbrief met antwoorden op vragen over bijensterfte als gevolg van verkeerd gebruik van neonicotinoïden voor het coaten van maïszaad. Zulke ondeugdelijke methoden zijn er in Nederland niet geweest.

Betreft Kamervragen over het Italiaanse verbod op neonicotinoïden

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de antwoorden op de vragen het lid Thieme (PvdD) over het Italiaanse verbod op neonicotinoïden (nr. 2009Z14565).

1
Kent u het bericht "Italië verbiedt reeks gewasbeschermingsmiddelen met het oog op bijensterfte"?
Ja.

2
Is het waar dat het gebruik van neonicotinoïden verboden is in Italië in verband met de sterfte van bijen?
Italië heeft op 17 september 2008 op basis van een ondeugdelijke methode van zaadcoating de toelating van de zaadcoating met enkele neonicotinoïden opgeschort tot 20 september 2009. Middelen op basis van neonicotinoïden voor volveldsgewasbehandeling (onder andere fruitteelt) zijn in Italië nog steeds toegelaten. Zie ook mijn brief aan uw Kamer van 16 juni ter beantwoording van vragen over bijensterfte (Aanhangsel 2008-2009, nr. 2954). Italië heeft de tijdelijke opschorting voor maiszaad inmiddels verlengd.

3
Kunt u in het kader van het in Europa nagestreefde level playing field aangeven waarom Nederland geen verbod heeft ingesteld op het gebruik van neonicotinoïden?
In Nederland gebeurt het behandelen van zaden met middelen op basis van neonicotinoïden in professionele zaadverwerkingsinstallaties en vindt de toediening plaats op professionele wijze.
Nederland kent geen incidenten met bovengenoemde ondeugdelijke methode van zaadcoating en toepassingswijze.

4
Deelt u de mening dat een verbod op genoemde bestrijdingsmiddelen in een Europese lidstaat aanleiding vormt tot nadere bezinning op het gebruik van neonicotinioïden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en welke wijze?
Nee. Zie antwoord op vraag 3.

5
Bent u bereid het voorzorgbeginsel toe te passen bij het toestaan van gewasbeschermingsmiddelen waarvan niet vaststaat dat ze veilig zijn voor de bijenpopulatie, gelet op de zorgen die leven over bijenpopulaties?
Nee. Zie mijn beantwoording van uw vragen over bijensterfte van 15 juli jl. (nr. 2009Z13985).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Recent