Italiaans moratorium op neonicotinoiden voor zaadbehandeling opnieuw verlengd.

In navolging van Frankrijk besloot Italie op 17 september 2008 uit voorzorg een moratorium (voorlopig verbod in afwachting van meer onderzoek) in te stellen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid of fiproniel voor zaadbehandeling (clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid zijn neonicotinoiden), omdat deze toepassing in verband is gebracht met verhoogde bijensterfte.

Een onderzoeksprogramma (APENET) onderzoekt ondermeer het effect van het verbod. Na het Italiaanse verbod daalde het aantal meldingen van hoge bijensterfte tijdens het zaaien van mais van 185 gevallen (2008) naar 3 gevallen (2009). De 3 gevallen in 2009 waren allen te herleiden tot illegale zaadbehandeling. Deze onderzoeksuitkomsten waren mede aanleiding om op 14 september 2009 het moratorium met een jaar te verlengen.
Hieronder een volledige vertaling van het Italiaanse besluit.

Italiaans Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Werkgelegenheid
BESLUIT 14 september 2009

Verlenging van de opschorting uit voorzorg van de toelating voor het behandelen van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten. (09A10906) (Stb. Algemene Serie nr. 218 d.d. 19 september 2009)

DE DIRECTEUR-GENERAAL
VOOR DE VEILIGHEID VAN LEVENSMIDDELEN EN VOEDING

Gezien art. 6 van wet 30 april 1962, nr. 283, en daaropvolgende wijzigingen;

Gezien het wetsbesluit van 17 maart 1995, nr. 194, met betrekking tot de invoering van de richtlijn 91/414/EEG op het gebied van het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;

Gezien het wetsbesluit van 30 maart 2001, nr. 165, en daaropvolgende wijzigingen;

Gezien het besluit van de President van de Republiek van 14 maart 2006 nr. 189, met betrekking tot het reglement met wijzigingen op het besluit van de President van de Republiek van 28 maart 2003, nr. 129, inzake de organisatie van het Ministerie van volksgezondheid;

Gezien art. l, lid 6, van de noodwet van 16 mei 2008, nr. 85, omgezet, met wijzigingen in de wet van 14 juli 2008, nr. 121, bevattende: «Spoedeisende bepalingen voor het aanpassen van de Regeringsstructuren ter toepassing van art. 1, leden 376 en 377, van de wet van 24 december 2007, nr. 244», dat aan het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid de functies heeft overgedragen van het Ministerie van volksgezondheid met de daarbij behorende financiële en instrumentele middelen en personeel;

Gezien het besluit van de President van de Republiek van 23 april 2001, nr. 290 betreffende het reglement van vereenvoudiging van de vergunningsprocedures voor de productie, het op de markt brengen en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en betreffende hulpmiddelen en, in het bijzonder, art. 13, lid 1, dat voorziet in het heronderzoeken van de gewasbeschermingsmiddelen met het oog op nieuwe kennis, alsmede de eventuele opschorting uit voorzorg van de vergunningen voor de periode die nodig is voor de afronding van het heronderzoek zelf;

Met het oog op het feit dat de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil ingeschreven zijn in bijlage I van het wetsbesluit van 17 maart 1995, nr. 194, dat de lijst weergeeft van de werkzame stoffen die in de gewasbeschermingsmiddelen mogen voorkomen;

Met verwijzing naar de verordening (EC) 178/2002, van het Europese Parlement en van de Raad, ter vaststelling van de beginselen en de algemene vereisten van de wetgeving op het gebied van levensmiddelen, ter instelling van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en ter bepaling van de procedures op het gebied van de voedselveiligheid, en in het bijzonder art. 7, dat het voorzorgsbeginsel vaststelt;

Gezien het besluit van 17 september 2008, gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 20 september 2009, met betrekking tot de «Schorsing uit voorzorg van de gebruiksvergunning voor het behandelen van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten, krachtens art. 13, lid 1, van het besluit van de President van de Republiek van 23 april 2001, nr. 290»;

Gezien de notitie, prot. 0035227/P van 11 december 2008, van de Algemene Directie voor de veiligheid van levensmiddelen en voeding, met welke wordt gespecificeerd dat de ondernemingen die houder zijn van de vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten, kunnen doorgaan met het verkopen van die gewasbeschermingsmiddelen aan zaadproductiebedrijven die deze gebruiken om de zaaizaden te behandelen die uitsluitend bestemd zijn voor Landen waar deze op reguliere wijze kunnen worden verhandeld en de gewasbeschermingsmiddelen op reguliere wijze voor dat gebruik toegestaan zijn;

Gezien het besluit van 26 januari 2009, gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 7 februari 2009, van «vaststelling van de tijdslimiet met betrekking tot de schorsing uit voorzorg van de gebruiksvergunning voor het behandelen van zaaizaden met gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten, krachtens art. 13, lid 1, van het besluit van de President van de Republiek van 23 april 2001, nr. 290, genoemd in het besluit van 17 september 2008»;

Gezien het besluit van 27 januari 2009, gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 7 februari 2009, van «intrekking van de schorsing uit voorzorg van de gebruiksvergunning voor het behandelen van zaaizaad van suikerbiet met gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten, genoemd in het besluit van 17 september 2008»;

Gezien de toelichting, prot. nr. 0002088/P van 28 januari 2009, met betrekking tot de gebruiksvergunning voor het behandelen van zaaizaad van aardappelpootgoed, waarmee het verschil wordt verduidelijkt tussen het behandelen van het eigenlijke zaad en het behandelen van het pootgoed, dat dus niet valt onder het bovengenoemde besluit van 17 september 2008;

Met het oog op het verslag, toegestuurd door het Ministerie van landbouw-, voeding- en bosbeleid, met notitie prot. nr. 0020356 van 7 september 2009, inzake de verrichte werkzaamheden en inzake de eerste resultaten die zijn verkregen in het kader van het APENET-project voor de thematiek «Effecten van behandelde maïs op de bijen », gecoördineerd door de Raad voor het onderzoek en het experiment in de landbouw (CRA);

Met het oog op de bijgewerkte aanvullingen op het voornoemde verslag, ingediend door de CRA in de loop van de plenaire vergadering van de raadgevende Commissie van de gewasbeschermingsmiddelen van 10 september 2009;

Met het oog op het feit dat het monitornetwerk, dat geactiveerd is op het gehele nationale grondgebied en waarin is voorzien in het kader van het «APENET-project», in het eerste half jaar van 2009 slechts twee episoden van bijensterfte heeft geconstateerd, tegen 185 episodes die zijn gesignaleerd in het voorjaar van 2008;

Met het oog op het feit dat er geen significante reductie naar voren komt in de stofemissie, noch op het land, noch in de lucht, uit de gegevens die zijn verkregen bij de experimenten die op het veld zijn uitgevoerd door middel van de toepassing van het systeem van stofbestrijding «dual piper deflector», toegepast op de zaaimachines van het pneumatische type, die gebruik maken van zaaizaad dat is behandeld met de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil, waarvan de stofconcentratie, gemeten met de Heubach methode, niet hoger was dan 3g/100 Kg.;

Gezien het eensluidende oordeel van de raadgevende Commissie voor de gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in de vergadering van 10 september 2009, ten gunste van de verlenging van de schorsing uit voorzorg van de gebruiksvergunning voor het behandelen van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en fipronil bevatten, krachtens art. 13, lid 1, van het besluit van de President van de Republiek van 23 april 2001, nr. 290, genoemd in het besluit van 17 september 2008, om de lopende experimenten voort te zetten, teneinde nadere en meer diepgaande kennis te verwerven met betrekking tot het complexe fenomeen van ontvolking van de bijenkorven en bijensterfte;

Met het oog op het feit dat de verlenging van de schorsing uit voorzorg in kwestie opnieuw kan worden bestudeerd in het licht van nadere wetenschappelijke kennis op dit gebied;

Derhalve van mening zijnde uit voorzorg over te moeten gaan tot de verlenging van de schorsing, genoemd in het besluit van 17 september 2008;

Kondigt af:

Art. 1

1. De termijn, vastgesteld bij art. 1, lid 1, van het besluit van 17 september 2008, zoals deze is gewijzigd met het besluit van 26 januari 2009, is verlengd tot 20 september 2010.

Het onderhavige besluit zal worden betekend aan de ondernemingen die houder zijn van de vergunningen van de gewasbeschermingsmiddelen in kwestie en wordt van kracht op de dag van publicatie in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek.

Rome, 14 september 2009 De directeur-generaal: Borrello

Origineel besluit: www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=30174

Zie verder:
http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Piotr_Medrzycki_-_Apimond...
http://www.youris.com/Environment/Bees/Italy_keeps_ban_on_neonicotinoid_...
http://lexgest.imagelinenetwork.com/materiali/leggi/7293.pdf

Recent