Extreme Normoverschrijdingen van Insecticiden door Glastuinbouw van Delfland in 2007

Gewasbeschermingsmiddelen vormden in 2007 nog steeds een probleem voor de watersysteemkwaliteit in het Delflandse oppervlaktewater. Negentien gewasbeschermingsmiddelen overschreden de norm. Extreme normoverschrijdingen van voor bijen zeer giftige insecticiden (carbamaten, organofosfaten en neonicotinoïden) werden veroorzaakt door de glastuinbouw. Er was sprake van een duidelijke interne belasting. Het inlaatwater uit het Brielse Meer voldeed namelijk wel aan de MTR (maximaal toelaatbare risicoconcentratie) voor vrijwel alle stoffen. "Tuinders in het Westland hebben op dit moment kwalitatief goed gietwater dat vanuit het Brielse meer het Westland wordt ingepompt. Plannen om zoetwateropslagen als het Haringvliet, het Krammer-Volkerak Zoommeer en het Brielse Meer te verzilten kunnen tot gevolg hebben dat de tuinders niet meer over zoet water beschikken", aldus de bestuurders van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland beslaat een gebied tussen Wassenaar, de zuidgrens van Zoetermeer, de Nieuwe Maas bij Rotterdam en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Als waterkwaliteitsbeheerder doet het Hoogheemraadschap van Delfland onderzoek naar de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem. De hoogste normoverschrijdingen (aantal x MTR) van voor bijen zeer giftige insecticiden (carbamaten, organofosfaten en neonicotinoïden) in het oppervlaktewater waren:

Carbendazim (gemaal in de Boschpolder) : 26x boven de norm;
Chloorvenfinvos (Oranjedijk in de Oranjepolder): 20x boven de norm;
Dichloorvos (Polder van Nootdorp): 350x boven de norm;
Ethylparathion (Lange Wetering bij Kwintsheul): 37x boven de norm;
Heptenofos (Noordland): 20x boven de norm;
Imidacloprid (Oranjepolder bij de stuw Oranjedijk): 230x boven de norm;
Methiocarb (Oranjekanaal): 6x boven de norm;
Methylparathion (Lange Watering): 37x boven de norm;
Methomyl ('s-Gravenlandsevaart): 34x boven de norm;
Pirimicarb (Oude Campspolder): 27x boven de norm;
Pirimifos-methyl (Oude en Nieuwe Broekpolder): 17x boven de norm;
Thiacloprid (Polder van Nootdorp): 4 x boven de norm;
Triazofos (Krimsloot bij het gemaal): 6x boven de norm.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland - Factsheets Watersysteemkwaliteit Delfland 2007
http://www.hhdelfland.nl/contents/vergaderagenda/D718160V918866.pdf

Bestuurders van Hoogheemraadschap Delfland zijn bezorgd over de plannen om zoetwateropslagen als het Haringvliet, het Krammer-Volkerak Zoommeer en het Brielse Meer te verzilten.

"Tuinders in het Westland hebben op dit moment kwalitatief goed gietwater dat vanuit het Brielse meer het Westland wordt ingepompt. Wanneer de wateren worden verzilt kunnen de tuinders niet meer over zoet water beschikken", aldus de bestuurders.

Bron: Agrarisch Dagblad van 15 september 2008
http://www.agd.nl/1060391/Nieuws/Artikel/Hoogheemraadschap-Delfland-bezo...

Verdere informatie over de extreme belasting van het oppervlaktewater van het Westland met insecticiden:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/159

Recent